Oficiální stránky volnočasového spolku VČAS - Volný Čas A Sranda
VČAS z.s.

Registrace pracovníka LT 2022

Na této stránce poskytují spolku VČAS z.s. elektronicky své osobní údaje všechny osoby, které se účastní tábora a nejsou registrovány jako děti na tábor – tedy oddíloví vedoucí, praktikanti, vedení a organizace tábora, pracovníci kuchyně, hlídač, technické zázemí a případně i děti všech osob výše uvedených, pokud i tyto děti budou na táboře přítomny a nejsou registrovanými účastníky tábora.

Data data sbíráme pouze pro evidenční účely na základě požadavků Krajské hygienické stanice. Data jsou v bezpečí a nebudou poskytnuty ani předány žádné třetí osobě s výjimkou právě Krajské hygienické stanice v případě vzniku nákazy nebo nemoci.

Data za nezletilé registrované osoby vyplňuje jejich zákonný zástupce, který také zodpovídá za jejich správnost.

Pracovníci LT Bílý Potok 2022
Registrovaná osoba účastnící se pobytu
část RČ před lomítkem
– např. 890123
část RČ za lomítkem
– např. 4567
číslo občanského průkazu (např. 123456789)
pokud registrovaná osoba má svůj vlastní, v opačném případě ponechte prázdné
pokud registrovaná osoba má svůj vlastní, v opačném případě ponechte prázdné
číslo účtu vč. předčíslí
– např. 123456789 nebo 123-4567890123
kód banky
– např. 0300
První zákonný zástupce registrované osoby

Pro registrované osoby mladší 18 let k prvnímu dni pobytu zde vyplňte osobní údaje toho zákonného zástupce, se kterým bude probíhat primární komunikace.

Druhý zákonný zástupce registrované osoby

Pro registrované osoby mladší 18 let k prvnímu dni pobytu zde vyplňte osobní údaje druhého zákonného zástupce

  • Odesílatel tohoto formuláře závazné prohlašuje, že poskytnuté osobní údaje registrované osoby jsou správné. Registrované osoby zletilé provádějí registraci sami, za nezletilé registrované osoby provádí registraci jejich zákonný zástupce.
  • Registrovaná osoba se stává členem VČAS z.s. po dobu 1 roku od prvního dne tábora.
  • Údaje v této přihlášce slouží pouze pro potřeby pořadatele a provozovatele tábora / pobytové akce a podléhají zákonu 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
  • Každý registrovaná osoba podléhá táborovému řádu a podrobí se všem pokynům vedoucího tábora. Nedodržení táborového řádu může být potrestáno i vyloučením z tábora. Vyloučený účastník se vrací na vlastní náklady.
  • K pobytu je nutno v den odjezdu dodat list pracovníka potvrzený od lékaře.
  • U nezletilých osob musí být zákonný zástupce této osoby nebo jím pověřený zástupce k zastižení v celém průběhu konání tábora a převzít si zpět registrovanou osobu v případě, že by projevovala známky nemoci nebo byl tábor z důvodu výskytu nemoci předčasně ukončen.
  • Registrovaná osoba nebo její zákonný zástupce nezletilé registrované osoby je povinnen/a nahlásit pořadateli případný výskyt příznaků nemoci COVID-19 nebo jiného infekčního onemocnění u registrované osoby v době 14 dnů od ukončení tábora.
  • Dojde-li ke změně údajů, oznámí je registrovaná osoba nebo zákonný zástupce nezletilé registrované osoby neprodleně pořadateli.
  • Registrovaná osoba nebo zákonný zástupce nezletilé registrované osoby souhlasí s případným využitím záznamů (foto, video, audio) účastníka pro účely propagace VČAS z.s.