Oficiální stránky volnočasového spolku VČAS - Volný Čas A Sranda
Online přihláška LT2024

Online přihláška LT2024

Přihláška na prázdninový pobyt LT 2024

Přihláška na prázdninový pobyt LT 2024

Děkujeme za Váš zájem. S ohledem na naplnění kapacity některých oddílů registrujeme nové uchazeče pouze jako náhradníky.

Děkujeme za Váš zájem. S ohledem na naplnění kapacity tábora registrujeme nové uchazeče pouze jako náhradníky.

Děkujeme za Váš zájem.
Díky příznivým epimiologickým podmínkám opět otevíráme registraci novým účastníkům.
Zbývají poslední volná místa.

povinná pole jsou nadepsána tučně a označena symbolem *

Účastník
část RČ před lomítkem
– např. 890123
část RČ za lomítkem
– např. 4567
pokud účastník má svůj vlastní,
v opačném případě ponechte prázdné
pokud účastník má svůj vlastní,
v opačném případě ponechte prázdné
Nepovinně uveďte jméno jednoho kamaráda,
se kterým si účastník přeje být v oddíle
První zákonný zástupce účastníka

Zde vyplňte osobní údaje toho zákonného zástupce, se kterým bude probíhat primární komunikace.

Druhý zákonný zástupce účastníka
Platba
  • Odesílatel tohoto formuláře závazné přihlašuje na tábor účastníka, jehož je zároveň zákonným zástupcem.
  • Účastník tábora se stává členem VČAS z.s. po dobu 1 roku od prvního dne tábora.
  • Údaje v této přihlášce slouží pouze pro potřeby pořadatele a provozovatele tábora / pobytové akce a podléhají zákonu 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
  • Každý účastník podléhá táborovému řádu a podrobí se všem pokynům vedoucího tábora. Nedodržení táborového řádu může být potrestáno i vyloučením z tábora. Vyloučený účastník se vrací na vlastní náklady.
  • V případě odhlášení účastníka z tábora nebudou vráceny již uhrazené platby. Ve výjimečných případech (v závislosti na posouzení HVT) může být účastníkovi platba vrácena, vždy však bez poměrné části nákladů, které provozovatel za účastníka již vynaložil.
  • K pobytu je nutno v den odjezdu dodat zdravotní způsobilost potvrzenou od lékaře (má platnost na všechny pobyty po dobu 2 let) a nástupní list vyplněný a platný právě ke dni odjezdu (není možné akceptovat jakékoliv dřívější datum). Bez těchto řádně vyplněných dokumentů nebude moci pořadatel účastníka na tábor přijmout.
  • Zákonný zástupce účastníka nebo jím pověřený zástupce musí být k zastižení v celém průběhu konání tábora a převzít si zpět dítě v případě, že by projevovalo známky nemoci nebo byl tábor z důvodu výskytu nemoci nebo jiných důvodů předčasně ukončen.
  • Zákonný zástupce je povinen nahlásit pořadateli případný výskyt příznaků nemoci COVID-19 nebo jiného infekčního onemocnění u účastníka v době 14 dnů od ukončení tábora.
  • Dojde-li ke změně údajů, oznámí je zákonný zástupce účastníka neprodleně pořadateli.
  • Zákonný zástupce souhlasí s případným využitím záznamů (foto, video, audio) účastníka pro účely propagace VČAS z.s.